משאיות

הודעת פרטיות בנושא נציגי ספקים

הודעה בנושא נתונים אישיים

הודעה זו מספקת מידע על העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי קבוצת וולוו.

קבוצת וולוו עשויה לעבד נתונים אישיים לגביך, אם אתה אדם, או עובד החברה, שקנה או שכר מוצר או שירות שמציעה אחת מהחברות השייכות לקבוצת וולוו, או שקונה או שוכר זאת כיום. במקרה זה, קרא את ההודעה ללקוחות. 

אם אתה אדם, או עובד החברה, שמכר או השכיר מוצר או שירות לאחת מהחברות השייכות לקבוצת וולוו, או שמוכר או משכיר זאת כיום, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך. במקרה זה, קרא את ההודעה לספקים.

אם אתה נהג רכב או מפעיל של מכונה בתחום הבניין שנמכרו או יוצרו על-ידי אחת מהחברות השייכות לקבוצת וולוו, בעבר או כיום, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך. במקרה זה, קרא את ההודעה לנהגים.

אם אתה מועסק כיום או שהועסקת בעבר על-ידי חברה השייכת לקבוצת וולוו, או שהועסקת בתור יועץ, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך. במקרה זה, קרא את ההודעה לעובדים או ליועצים. 

פרטי הזיהוי והקשר של האחראי ומנהל הפרטיות של הקבוצה

החברות Volvo Lastvagnar AB, ‏Volvo Bussar Aktiebolag, ‏Volvo Construction Equipment Aktiebolag, ‏AB Volvo Penta, ‏Renault Trucks Defense,‏Renault Trucks SAS, ‏Volvo Financial Services Aktiebolag, ‏WirelessCar Sweden AB ו-AB Volvo (“VOLVO”), כאחראיות על נתונים אישיים, אחראיות על העיבוד של נתונים אישיים שקשורים אליכם, בהתאם לחוקים ולתקנות שחלים על הגנת נתונים.

אם יש לכם שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלכם, פנו למנהל הפרטיות בקבוצת וולוו בכתובת gpo.office@volvo.com או בדואר או בטלפון:

AB Volvo, אל: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

וולוו תעבד את כל או חלק מקטגוריות הנתונים האישיים הבאות:

פרטי קשר של נציג ספקים, כגון שם, כתובת מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.

נתונים ארגוניים, כגון שם חברה, תפקיד, מקום עבודה, מדינה

נתונים הקשורים ל-IT, כגון מזהה משתמש, סיסמאות, פרטי כניסה, וכן נתונים ורישומים שנוגעים לשימוש שלכם ביישומי ושירותי ה-IT של וולוו

אם אתה סוחר יחיד (Sole Trader), וולוו עשויה גם לעבד:

נתונים פיננסיים, כגון מידע הנוגע לאשראי ולתשלומים וכן פרטי חשבון בנק.

נתונים חוזיים, כגון הזמנות רכש, חוזים והסכמים אחרים בינכם לבין וולוו

 

הבסיס המשפטי ומטרות העיבוד

וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על בסיס:

אינטרסים לגיטימיים. האינטרסים הלגיטימיים של וולוו כוללים את האינטרס לנהל את הפעילות היומיומית שלה בהתאם להתנהלות עסקית חוקית והוגנת, כולל ניהול הקשרים עם הספקים שלה לצורך ביצוע החוזים שאתה או המעסיק שלך הינם צד בהם ו/או לצורך נקיטת הצעדים הדרושים לפני כניסה לחוזה איתך או עם המעסיק שלך. לדוגמה, וולוו תצטרך לדעת מהי השפה המועדפת עליך כדי שהיא תוכל לנהל עמך תקשורת כראוי במהלך הפעילות היומיומית.

וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך לצורך המטרות הבאות:

כדי שהיא תוכל ליצור קשר עם המעסיק שלך כדי לנהל את הקשרים של וולוו עם הספקים שלה לצורך ביצוע החוזים שאתה או המעסיק שלך הינם צד בהם ו/או לנקוט בצעדים הדרושים לפני כניסה לחוזה איתך או עם המעסיק שלך.

אם אתה סוחר יחיד (Sole Trader), וולוו תעבד נתונים פיננסיים כדי שניתן יהיה לשלם לך.

ממך או מהמעסיק שלך.

נתונים אישיים מסוימים נחוצים כדי שוולוו תוכל לתקשר עם הספקים שלה למטרות עסקיות. אם הנתונים האישיים לא יסופקו, הדבר יפגע בטיפול במוצרים ובשירותים שאתה או המעסיק שלך עשויים לצפות להם מוולוו. 

וולוו לא תשתף בדרך כלל את הנתונים האישיים שלך עם אף אחד מחוץ לקבוצת וולוו, אלא אם כן היא תידרש לעשות זאת על-פי חוק או תקנה. עם זאת, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברה אחרת בקבוצת וולוו, לרבות חברה מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי (EU‏/EEA). וולוו עשויה גם, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספקים מצד שלישי, לרבות ספקים מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי (EU‏/EEA). וולוו תבטיח שייעשה שימוש באמצעי הגנה מתאימים שיספקו רמות הגנה נאותות לנתונים האישיים שלך כנדרש על-פי חוקי ההגנה על נתונים החלים. לדוגמה, הדבר עשוי לכלול את השימוש בהסכמי עיבוד נתונים בין חברות או בהסכמי עיבוד נתונים חיצוניים המבוססים על סעיפי חוזה סטנדרטים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי או על-ידי ה‏EU-US Privacy Shield‎-‎, או שימוש במנגנונים אחרים שקיבלו הכרה או אושרו על-ידי הרשויות הרלוונטיות מעת לעת. אם יש לך שאלות בנוגע להעברה, צור קשר עם האחראי על הגנה על נתונים בוולוו.

וולוו תשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד יהיה בכך צורך למילוי המחויבויות המשפטיות או החוזיות שלה, תוך לקיחה בחשבון, לדוגמה, את תקופת החוזה, דרישות האחריות והאחריות למוצרים פגומים, ולא יותר מהדרוש לוולוו על-מנת לממש את המטרות שלשמן הנתונים האישיים נאספו.

אתה רשאי לבקש מוולוו מידע בנוגע לנתונים האישיים שעובדו על-ידי וולוו ולגשת לנתונים אישיים אלה. כמו כן, אתה רשאי לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם אינם נכונים ולבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, כלומר לבקש מוולוו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות. אתה גם רשאי להתנגד לעיבוד על בסיס אינטרס לגיטימי או לעיבוד לצורך שיווק ישיר. יש לך גם זכות לניידות של הנתונים (העברת הנתונים האישיים שלך למפקח אחר) אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מבוסס על הסכמה או על התחייבות חוזית והוא מתבצע באופן אוטומטי.

אתה גם רשאי להפנות כל תלונה שעשויה להיות לך בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו לרשות מפקחת. לקבלת מידע נוסף בנוגע לזכויות האלה ולאופן שבו ניתן לממש אותן, צור קשר עם האחראי על הגנה על נתונים בוולוו.

מידע נוסף אודות זכויות נשואי המידע