משאיות

הודעת פרטיות לעובדים

הודעה בנושא נתונים אישיים

הודעה זו מספקת מידע על העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו.

החברה שמעסיקה אותך (להלן, "וולוו") היא הנאמנה של הנתונים האישיים שוולוו משיגה ממך ומהמקורות האחרים המתוארים להלן. המונח "נאמנה" פירושו שוולוו מחליטה לגבי המטרה והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים שלך. וולוו אחראית לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-פי החוקים והתקנות החלים בנושא הגנה על נתונים. עיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו נחוץ להעסקה שלך בוולוו. אם יש לך שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, צור קשר עם האחראי על ההגנה על הנתונים של וולוו.

וולוו עשויה לעבד את קטגוריות הנתונים האישיים הבאות. שים לב שוולוו לא בהכרח תעבד את כל הנתונים האישיים המפורטים להלן. שים לב שהדוגמאות המפורטות תחת כל קטגוריה אינן ממצות.

פרטים אישיים, כגון שם, תאריך לידה, מספר ביטוח לאומי (או נתון מקביל), מגדר, לאום, שפה מועדפת, מצב משפחתי, תמונה

נתונים ארגוניים, כגון מספר עובד, תיאור משרה, תפקיד, מקום עבודה, יחידה עסקית, מחלקה, מנהל, כפופים ישירים

פרטים ליצירת קשר, כגון כתובת בעבודה, כתובת בבית, דואר אלקטרוני, מספר טלפון

נתונים על שכר והטבות, כגון משכורת, הערכות שכר, ניכויי מס, מידע על הפנסיה, פרטי חשבון בנק

נתונים אדמיניסטרטיביים הנוגעים להעסקה, כגון חוזה העסקה והסכמים נוספים בינך ובין וולוו, הגשות מועמדות וטפסים אחרים שנוגעים, למשל, לחופשת לידה, מידע בנוגע לתאריך ההעסקה ותאריך סיום ההעסקה

נתוני שעות, כגון שעות העבודה, שעות העבודה שבוצעו, חופשות, העדרויות (חופשת לידה, חופשת מחלה וכדומה)

נתונים על חברות באיגוד מקצועי, אם הם ישימים ורלוונטיים

נתוני אבטחה, כגון כרטיסי גישה, זכויות גישה ושימוש בכרטיסי גישה ובזכויות גישה

נתוני בריאות ובטיחות, כגון מידע על חופשת מחלה, תוכניות שיקום, תקריות הקשורות לעבודה, בדיקות רפואיות

נתוני ייצור/תיקונים/טיפולים, כגון מעקב אחר ורישום של פעילויות שבצעת בקשר לייצור, תחזוקה, תיקון או טיפול בכלי רכב

נתוני ביצועים והערכה, כגון הערכות ורישומים של בעיות משמעת, אם יש כאלה

נתוני כשירות, כגון רישומי לימודים ופעילויות הדרכה

נתוני ניהול נסיעות, כגון מידע על נסיעות עסקיות, פרטי הזמנות, מספר דרכון, מספר כרטיס אשראי של החברה, חשבוניות נסיעה ותקציבים להוצאות אישיות

נתונים של מוקד הסיוע והתמיכה, כגון שאלות שנשאלו על-ידך/על-ידי המנהל שלך/על-ידי מחלקת משאבי האנוש בנוגע להעסקה שלך, לציוד IT או לתמיכה שסופקה לך בקשר עמם

נתונים הקשורים ל-IT, כגון מזהה משתמש, סיסמאות, פרטי כניסה, וכן נתונים ורישומים שנוגעים לשימוש שלך בציוד, יישומי ושירותי ה-IT של וולוו, בהתאם למדיניות של וולוו, החלה מעת לעת

מצוין במפורש שחברות באיגוד מקצועי והיבטים מסוימים של נתוני בריאות ואבטחה נחשבים לנתונים רגישים תחת חוקי ההגנה על נתונים שחלים והם יטופלו בזהירות יתרה. מצוין במפורש שיש לעבד נתונים רגישים רק במקרה שיש מחויבות משפטית, שניתן אישור במסגרת הסכם קיבוצי ו/או שניתנה הסכמה מפורשת לכך.

כמו כן, שים לב שנתונים מסוימים שמופקים על-ידי הרכב (לדוגמה, מספר רכב/שלדה, איתותים וכדומה) מופקים באופן אוטומטי בעת השימוש במוצר שנמצא בבעלות וולוו, כגון משאית. עם זאת, וולוו אינה משתמשת בנתונים כאלה אלא אם כן השימוש בהם קשור לפעילויות בדיקה, לפתרון של בעיות איכות או למטרות של פיתוח מוצרים. שים לב שסעיף זה אינו מתייחס למכוניות חברה.

וולוו עשויה גם לעבד כמות מוגבלת של נתונים אישיים (שם ופרטים ליצירת קשר) של אנשים שציינת כאנשים שעל וולוו ליצור עמם קשר במקרה חירום. במדינות מסוימות, נתונים של שארי בשר גם עשויים להיות מעובדים למטרות מסוימות הקשורות לתגמולים ו/או לדרישות של דיני העבודה.

וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך אחד מהבסיסים המשפטיים הבאים, ראה פרטים נוספים להלן.

מחויבות משפטית. לדוגמה, וולוו עשויה להיות מחויבת על-פי חוק לדווח על ההכנסה שלך לרשות מס.

התחייבות חוזית. דוגמה: וולוו חייבת לעבד את הנתונים האישיים שלכם כדי שתוכל לשלם לכם את השכר שעליו הוסכם במסגרת החוזה.

אינטרס לגיטימי. האינטרס הלגיטימי של וולוו הוא בדרך כלל לנהל את הפעילות היומיומית שלה, לאבטח את המתקנים והציוד שלה ולשמור על בקרה פנימית. כדי לבסס את עיבוד הנתונים האישיים שלה על אינטרס לגיטימי, וולוו מבצעת הערכה של כל מקרה לגופו. לדוגמה, וולוו צריכה לעבד נתונים אישיים מסוימים כדי לאפשר ניהול של הנסיעות שלך הקשורות לעבודה, כאשר במקרה זה האינטרס הלגיטימי של וולוו הוא לנהל את הפעילות היומיומית שלה; או למשל, וולוו צריכה לעבד נתונים אישיים מסוימים כדי לבדוק את המצב של ציוד ה-IT שלה, כאשר במקרה הזה האינטרס הלגיטימי של וולוו הוא לאבטח את הציוד שלה.

במקרים יוצאי דופן, ורק כאשר לא ניתן להחיל שום בסיס משפטי אחר, וולוו עשויה לבקש את הסכמתך המפורשת לעיבוד הנתונים האישיים שלך.

וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך, כפי שהודגם לעיל, למימוש המטרות הכלליות המצוינות להלן. שים לב שהדוגמאות המפורטות תחת כל מטרה אינן ממצות.

אדמיניסטרציה (בדרך כלל על בסיס התחייבות חוזית ו/או אינטרס לגיטימי)

לאפשר את הרישום שלך במערכות של וולוו וניהול כללי של ההעסקה שלך אצל וולוו

לאפשר שימוש נאות ברישיון

לאפשר עדכון של התרשים הארגוני ורישום של עובדים, כולל הפקה של דוחות פנימיים וסטטיסטיקה

לאפשר לשלם לך משכורות, פנסיה והטבות נוספות, וכן לאפשר הערכות שכר, כולל הפקה של דוחות פנימיים וסטטיסטיקה

לאפשר פרויקטי המשך

דיווח (בדרך כלל על בסיס מחויבות משפטית ו/או אינטרס לגיטימי)

לאפשר דיווח לרשויות, כנדרש על-פי חוק, למשל לרשות מס

לאפשר מעקב אחר שעות העבודה/החופשות/ההעדרויות שלך לצורך תשלום וכן למטרות של הפקת חשבוניות

דרישות של דיני העבודה (בדרך כלל על בסיס מחויבות משפטית)

לאפשר עמידה בהתחייבויות של וולוו בקשר עם הסכמים קיבוציים עם איגודים מקצועיים ולדיני העבודה

סביבת עבודה ובטיחות המוצר (בדרך כלל על בסיס מחויבות משפטית ו/או אינטרס לגיטימי)

לאפשר עמידה בהתחייבויות של וולוו לספק סביבת עבודה בטוחה (כולל פיקוח ומניעת גישה בלתי מורשית לשטח או לציוד של וולוו) ובהתחייבויות אחרות הנוגעות לסביבת העבודה כפי שהוגדרו על-ידי חוקי סביבת עבודה או דיני עבודה

לאפשר עמידה בהתחייבויות של וולוו בנוגע לבטיחות ואיכות המוצר

התפתחות העובד (בדרך כלל על בסיס מחויבות משפטית ו/או התחייבות חוזית ו/או אינטרס לגיטימי)

לאפשר פעילויות שנוגעות לפיתוח/שיפור כישורים וכן להערכות ביצועים

לאפשר ולהציע פעילויות לימוד והדרכה

פעילויות עובדים הקשורות לעבודה (בדרך כלל על בסיס מחויבות משפטית ו/או התחייבות חוזית ו/או אינטרס לגיטימי)

לאפשר את ביצוע המשימות שלך בעבודה, כגון כתיבת הודעות דוא"ל, יצירת מסמכים, דוחות, מצגות, שרטוטים וכדומה

לאפשר נסיעות עסקיות

לאפשר מענה על שאלות שנשאלו על-ידך/על-ידי המנהל שלך/על-ידי מחלקת משאבי האנוש בנוגע להעסקה שלך או לציוד/שירותי IT או לאספקת תמיכה הנחוצה לביצוע המשימות שלך בעבודה

לאפשר מעקב אחר המדיניות של וולוו, כולל קוד ההתנהגות של קבוצת וולוו ומדיניות ה-IT של וולוו, כפי שיחולו מעת לעת, כדי להבטיח ציות למדיניות כזו וכדי לחקור חשדות לפעילויות אסורות

מחקר ופיתוח ופתרון בעיות הקשורות לאיכות (בדרך כלל על בסיס אינטרס לגיטימי)

לאפשר פעילויות מחקר ופיתוח הנוגעות למוצרי וולוו (כגון משאיות) שכוללות שימוש בנתוני רכב המופקים בעת השימוש שלך במוצר שנמצא בבעלות וולוו (ראה לעיל)

לאפשר פתרון בעיות איכות הנוגעות למוצרי וולוו (כגון משאיות) שכולל שימוש בנתוני רכב המופקים בעת השימוש שלך במוצר שנמצא בבעלות וולוו (ראה לעיל)

וולוו תשיג את הנתונים האישיים שלך בעיקר ממך, מהמנהל שלך, ממחלקת משאבי האנוש או מצד שלישי שאליו הפנית אותנו לצורך השגת הנתונים האישיים שלך. יתכן שנתונים אישיים מסוימים יופקו גם באופן אוטומטי ממערכת ה-IT של וולוו, או ממערכת דומה, לדוגמה בעת יצירת מזהה המשתמש שלך במערכת של וולוו.

וולוו לא תשתף בדרך כלל את הנתונים האישיים שלך עם אף אחד מחוץ לקבוצת וולוו, אלא אם כן היא תידרש לעשות זאת על-פי חוק, תקנה או הסכם קיבוצי. עם זאת, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך למימוש המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברה אחרת בקבוצת וולוו, לרבות חברה מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי (EU‏/EEA). כמו כן, וולוו עשויה, במידה ויהיה בכך צורך כדי לממש את המטרה של עיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספקים מצד שלישי, לרבות ספקים מחוץ ל-EU‏/EEA. בכל המקרים וולוו תעשה מאמצים סבירים כדי להבטיח שנעשה שימוש באמצעי הגנה מתאימים, המספקים רמות הגנה נאותות לנתונים האישיים שלך כנדרש על-פי חוקי ההגנה על נתונים החלים. לדוגמה, הדבר עשוי לכלול את השימוש בהסכמי עיבוד נתונים בין חברות או בהסכמי עיבוד נתונים חיצוניים המבוססים על סעיפי חוזה סטנדרטים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי או על-ידי ה‏EU-US Privacy Shield‎-‎, או שימוש במנגנונים אחרים שקיבלו הכרה או אושרו על-ידי הרשויות הרלוונטיות מעת לעת. אם יש לך שאלות בנוגע להעברה, צור קשר עם האחראי על הגנה על נתונים בוולוו.

וולוו תשמור בדרך כלל את הנתונים האישיים שלך במהלך תקופת ההעסקה. בתום תקופת ההעסקה שלכם, וולוו תשמור רק את הנתונים האישיים שהיא תהיה סבורה שיהיו נחוצים למימוש המטרות שלשמן הם נאספו ורק עד המימוש של המטרות האלה, או אם הם יישמרו עד למועד מאוחר יותר, עד המועד שעשוי להידרש כדי לעמוד במחויבויות משפטיות מקומיות או במחויבות מקומיות הנוגעות למסים או להטבות, או כדי למלא דרישות משפטיות כלשהן במקרה של מחלוקת או תביעה בפועל, או של איום או צפי למחלוקת או תביעה.

יש לך זכות לבקש גישה לנתונים האישיים שלך. יש לך גם את הזכות לבקש מוולוו לתקן או למחוק את הנתונים האישיים שלך, או להגביל את העיבוד שלהם. תוכל גם להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו או לבקש ניידות נתונים. עם זאת, שים לב שוולוו לא תוכל תמיד להיענות לבקשה למחיקה, להגבלה, להתנגדות לעיבוד או לניידות של נתונים. החברה תבצע הערכה של כל מקרה לגופו לאור המחויבויות המשפטיות של וולוו והיוצאים מהכלל לזכויות אלה.

מידע נוסף אודות זכויות נשואי המידע