משאיות

תנאי שימוש

כללי

האתר מנוהל ומופעל על-ידי מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ. (למען הנוחות היא תיקרא להלן: "מאיר"). השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק ממדורי האתר יימצאו תנאי שימוש נוספים, המתייחסים במפורט לאותו מדור. השימוש במדורים הללו כפוף הן לתנאי שימוש כלליים והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.


המידע באתר

התמונות והמפרטים הנתונים באתר זה הינם כללים ואין לשייכם לדגם או או שוק ספציפי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי ואינו בהכרח כלול במחיר הרכב.

המידע המוצג בדף זה כולל, בין היתר, מידע המסופק על ידי יצרן הרכב. עשוים להיות שינוים מסוימים בין המידע המופיע בדף זה לבין המידע הרלוונטי לדגמי הרכבים הנמכרים בישראל.

היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות נתונים ומחירים ללא הודעה מוקדמת.

"מאיר" איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. "מאיר" רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

מבלי לגרוע באמור לעיל, "מאיר" אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.


קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי "מאיר" או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הן של "מאיר" בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ'ל בלא קבלת הסכמתה של "מאיר" בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.


פרטיות באתר "וולוו משאיות"

חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. "מאיר" תשתמש במידע אישי זה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

החברה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.

"מאיר" לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על-פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שביצעת באתר. במקרים אלה, "מאיר" תהיה רשאית למסור את פרטיך לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.

"מאיר" רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטים.

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, את/ה משתמש/ת במערכת ההפעלה 'חלונות' ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מיקרוסופט, תוכל/י למצוא את הקבצים בספרייה c:windowscookies או c:windowsTemporary Internet Files. קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים הללו מוצפן, ו"מאיר" נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.


פרסום מודעות ולוח מכוניות משומשות

"מאיר" לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

"מאיר" לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע על רכב משומש. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

"מאיר" אינה מתחייבת, כי למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. "מאיר" אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. "מאיר" לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על-ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. "מאיר" איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן.


שינויים באתר והפסקת השירות

"מאיר" אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "מאיר" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "מאיר" או אצל מי מספקיה.

"מאיר" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו'ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "מאיר" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל..