השגת הסכמה ומידע מהלקוחות

1. עיבוד נתונים אישיים ומטרתו: Volvo Lastvagnar AB (וולוו משאיות), מספר רישום 556013-9700 (להלן, "החברה"), שכתובתה היא Gropegårdsgatan, 405 08 Gothenburg, Sweden, היא נאמן המידע לצורך העיבוד של הנתונים האישיים שלך. החברה, במסגרת עסקיה, תעבד את הנתונים האישיים שלך; לדוגמה, שם, שם חברה, כתובת, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי קשר אחרים, שאתה, כלקוח, מוסר לחברה. המידע ישמש לעיבוד ולמילוי של בקשת המידע שלך בנוגע לזמינות של כלי רכב ולמטרות אחרות של מנהלה, הערכה ופיתוח קשרי לקוחות, לדוגמה, במסגרת מבצעי שיווק ממוקד מטעם החברה והסוכנים שלנו (בתוך קבוצת החברות שלנו ומחוצה לה).

2. העברת נתונים אישיים: ייתכן שהנתונים האישיים יועברו או יתואמו, הן בתוך האיחוד האירופי והן מחוצה לו, במסגרת קבוצת החברות שאליה שייכת החברה, הסוכנים שלנו ועסקים אחרים שהחברה משתפת עמם פעולה על בסיס קבוע, למטרות המתוארות לעיל.

3. גישה: אתה זכאי לגשת לרשומות שלך ללא תשלום פעם אחת במהלך כל שנה קלנדרית. תוכל להסדיר זאת על-ידי שליחת בקשה בכתב אלינו. עליך לחתום בצורה הולמת על הבקשה ולשלוח אותה בדואר לכתובת המופיעה להלן. לפיכך, לא ניתן לבקש גישה לרשומות בדואר אלקטרוני. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Customer Service 405 08 Gothenburg Sweden

4. תיקונים: אתה זכאי לבקש תיקון, חסימה או מחיקה של נתונים אישיים שלך שהחברה מעבדת.

5. הסכמה: בעצם השימוש בשירות המנוי שלנו, אתה מסכים לעיבוד הנתונים האישיים שלך בהתאם לתנאים שצוינו לעיל.